Projects

Virus Free Air (VFA) is the pioneer and specialist in indoor air treatment and Indoor Air Quality (IAQ).

VFA is committed to innovation and excellence and provides top of the line innovations, technologies, concepts and products to fit market and customer needs.

Our motto is clear: “Clean and Safe air is a right for everyone, everywhere”

Contact us

Call us at +31 (0) 10 - 4278733 or contact us by email if you want information or if you have questions .

Contact

Subscribe to newsletter

Go to our website vfasolutions.com to subscribe to our newsletterInnovation - EN Innovatieproject “Virus- en fijnstofvrije omgeving voor de agrarische sector” succesvol afgerond

10 March 2015
Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 2007-2013, onderdeel  Samenwerking bij Innovatieprojecten 2012 (Nieuwe uitdagingen) heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit mooie innovatieproject.  Het project had als doel de problematiek in de agrarische sector rond fijnstof en ziektes (bacteriën, virussen) op te lossen. Vaak veroorzaakt deze problematiek grote economische schade, maar er zijn ook nadelige effecten voor het milieu en voor de volksgezondheid. In het bijzonder in de pluimveesector is dit probleem hardnekkig. Er wordt in deze sector nog behoorlijk veel met antibiotica gewerkt, hetgeen leidt tot resistentieverschijnselen die ook de consumenten van pluimvee treffen.


(For English, please scroll down) 

Gedurende het project en verder na afronding hiervan, zijn er in samenwerking met Smits Techniek een tweetal luchtfiltratiesystemen ontwikkeld met verschillende capaciteit, die de intensieve veehouderij fijn stofvrij, bacterie- en virusvrij, maar ook ammoniakuitstoot "arm" maakt. De systemen hebben de namen ASPRA Agro en Corona Air gekregen en zijn zowel onafhankelijk als gecombineerd toe te passen.
 
De luchtreinigers zijn ontwikkeld voor het behandelen van luchtdebieten van 4.000 m3/h, tot maximaal 12.000 m3/h per systeem. Hierbij zijn de betrokken partijen er van uitgegaan dat er meerdere systemen per stal toegepast moeten worden om de benodigde capaciteit te bereiken.
 
De toegevoegde waarde van deze innovatieve luchtreinigers, voortkomend uit dit project, is meerdelig:
  • Het verminderen van ziekten door het afvangen van de door de lucht gedragen micro-organismen zoals virussen, bacteriën en schimmels. Hierdoor wordt de sterfte van dieren geminimaliseerd. Op de lange termijn hoopt VFA dat door deze effectieve luchtreiniging techniek er minder behoefte voor antibiotica in het voedsel van dieren zal zijn, wat tevens gezonder vlees voor de mens betekent. 
  • Het verminderen van de fijnstof uitstoot naar het buiten milieu. Hiermee worden zowel het milieu als de buren beschermd. Hierdoor behoudt de boerderij het recht te bestaan door te voldoen aan de EU milieu normen m.b.t. fijnstof uitstoot en aan de Nederlandse wet- en regelgeving m.b.t. de uitstoot van diverse stoffen naar de buren.
  • Het verminderen van de fijnstof concentraties binnenin de stal. Hiermee wordt een gezonder en aangenamere werk- en leefomgeving voor de boer en het dier gecreëerd. Bovendien wordt het risico van ziekte verspreiding tussen de dieren ook verminderd (fijnstof is een belangrijke drager voor virussen).
Download hier de factsheet van de ASPRA Agro (PDF, 500 kB)
Download hier de factsheet van de Corona Air (PDF, 275 kB)
 
Neem voor meer informatie over de luchtfiltratiesystemen of het project This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Innovation project “Virus and particulate matter free surroundings for the agricultural sector” successfully completed


The European Agricultural fund for Rural Development 2007-2013, part of Collaboration at Innovationprojects 2012 (New Challenges) has made an important financial contribution for the creation of this innovation project. The goal of the project was to solve the issues concerning particulate matter and diseases (bacteria, viruses) in the agricultural sector. Often, these issues cause major economic damages, but there are also negative effects for the environment and public health. Specifically the poultry sector is affected by these issues. This sector uses large amounts of antibiotics to solve these issues, which leads to resistance phenomena which also affect those who consume the poultry.
 
During and after the completion of this project, VFA has collaborated with Smits Techniek and developed two air filtration systems with different capacities, which create a particulate matter free, bacteria and virus free, but also a low ammonia emission poultry sector. The systems have been named the ASPRA Agro and the Corona Air and can be implemented both independent or combined.
 
The air purifiers are developed to handle capacities of 4.000m3/h up to 12.000 m3/h per system. The involved companies mention multiple systems need to be installed per stable to reach the necessary capacity.
 
The added value of these innovative air cleaners developed during this project are:
 
  • The reduction of diseases by capturing airborne micro-organisms like viruses, bacteria and fungi. This leads to a reduction in animal death. On the long term, VFA hopes this will lead to a reduction of the use of antibiotics in the nutrition of the poultry, resulting in healthier meat for humans. 
  • Reducing the particulate matter emissions to the outdoor environment. This will not only protect the environment, but also the neighbours of the stable. Resulting in complying to EU environmental legislation concerning particulate matter emissions and to the Dutch legislations concerning the emissions of several particulates towards the neighbours.
  • Reducing particulate matter concentrations in the stable. This creates a healthier and more comfortable work and living conditions for the farmer and the animals. Additionally, the disease spread risk among animals will be reduced (particulate matter is an important carrier for viruses).   
 
Download the factsheet of the ASPRA Agro here (Dutch, PDF, 500 kB)
Download the factsheet of the Corona Air here (Dutch, PDF, 275 kB)
 
If you want more information about the air filtration systems or the project, please This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.s. 

Back to projects